3 Proiectul Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, cod Mysmis – 112861, are o perioadă de implementare de 16 luni (09.07.2018-08.11.2019), cu o valoare totală de 789.694.71 lei (din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 649.951,82 lei și Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 123.949,00 lei) şi este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul are drept obiectiv general creșterea capacității Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România de a elabora, fundamenta și susține politici publice în domeniul său de activitate, cu scopul de a sprijini dezvoltarea competitivității sectorului IMM și de a facilita adaptarea administrației publice din România la nevoile reale ale mediului de afaceri. Elementul central al proiectului este debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor, a avizelor și a acordurilor aferente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul specific 1:

Susținerea capacității PTIR de a formula alternative de politici publice prin derularea unui program de formare în domeniul fundamentării și elaborării de politici publice, pentru un număr de 15 participanți, reprezentanți ai beneficiarului. Scopul acțiunii îl reprezintă dezvoltarea capacității acestor persoane de a fundamenta, elabora și promova propuneri de politici publice, în special în domeniul de activitate al PTIR, cu accent pe debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri. Urmare a participării la stagiul de curs, membrii grupului țintă își vor dezvolta și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în domeniul fundamentării și elaborării de politici publice și vor acționa ca multiplicatori ai beneficiilor proiectului, prin derularea de procese de fundamentare și elaborare de propuneri de politici publice în domeniul IMM, contribuind atât la dezvoltarea competitivității sectorului IMM, cât și la creșterea eficienței administrației publice din România prin adaptarea sa la nevoile reale ale mediului de afaceri.

 Obiectivul specific 2:

Optimizarea procesului decizional prin elaborarea, fundamentarea, promovarea și susținerea unei politici publice alternative cu privire la debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente, precum și prin dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare, evaluare și eficientizare a acesteia. În vederea atingerii acestui obiectiv, va fi creată Rețeaua tematică națională pentru îmbunătățirea politicilor publice care susțin debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, formată din reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, societăți care s-au confruntat cu probleme în obținerea autorizațiilor de funcționare, etc. Rețeaua va reprezenta pe de o parte un mecanism de consolidare a dialogului social, iar pe de altă parte un mecanism de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice. Membrii rețelei vor participa la dezbateri multiregionale, iar rezultatele acestor evenimente, coroborate cu cele obținute prin intermediul instrumentului independent de monitorizare (platforma online), vor fi utilizate pentru elaborarea politicii publice alternative, care va fi publicată în consultare publică cu amploare națională, permițând colectarea propunerilor de îmbunătățire de la un număr cât mai mare de actori relevanți. În vederea confirmării calității și relevanței politicii publice alternative elaborate, precum și a promovării acesteia, se va organiza un eveniment de promovare și de acceptare a acesteia.

 

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

Activitatea 1 – Management de proiect

Activitatea 2 – Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților reprezentanților PTIR în domeniul fundamentării și elaborării de politici publice

Activitatea 3 – Elaborarea unei politici publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente

Activitatea 4 – Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare, evaluare și eficientizare a politicii publice

Activitatea 5 – Informare și comunicare.

 

Grupul țintă vizat este format din reprezentanți ai Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, provenind din structura centrală, structuri teritoriale regionale sau structuri județene, implicați în elaborarea, fundamentarea, implementarea și monitorizarea măsurilor de sprijin destinate întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, cu specific pe tineri întreprinzători. Se va avea în vedere derularea unui program de formare în domeniul fundamentării și elaborării de politici publice, pentru un număr de 15 participanți – reprezentanți ai beneficiarului. Scopul acțiunii îl reprezintă dezvoltarea capacității acestor persoane de a fundamenta, elabora și promova propuneri de politici publice, în special în domeniul de activitate al PTIR, cu accent pe debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri. Membrii grupului țintă vor fi implicați în activitățile proiectului astfel:

În cadrul proiectului va fi organizat un program de formare în domeniul fundamentării și elaborării de politici publice, cu durata de 5 zile, pentru un număr de 15 participanți, în cadrul căruia vor fi abordate teme precum: Formularea politicilor și analiza alternativelor; Scrierea unui document de politică publică, structură și argumentare; Implementarea și instrumentele politicilor; Consultarea și participarea publică, instrumente pentru o mai bună reglementare; Elemente și tehnici de colectare și analiză a datelor utile în fundamentarea politicilor publice; Accesarea și utilizarea bazelor de date existente la nivel național, a statisticilor sau altor surse de date primare sau secundare, în procesul politicilor publice; Analiza politicilor publice – definiție, etape, abordare; Metode cantitative și analiză de politici; Monitorizarea și evaluarea – diferențe între concept; Exercițiu practic, analiza unei politici publice sectoriale; Principii orizontale (dezvoltare durabilă, egalitatea de șanse) Activitatea de instruire va presupune transferarea unui pachet informațional care contribuie la consolidarea capacității reprezentanților PTIR de a interacționa cu administrația publică și de a formula propuneri alternative la politicile publice existente.

  1. Sub coordonarea celor 2 Experți elaborare propunere de politică publică alternativă, reprezentanții PTIR care au participat la programul de formare vor contribui la elaborarea politicii publice alternative. Acest exercițiu concret va putea fi replicat ulterior de către membrii grupului țintă, întrucât va contribui în mod direct la dezvoltarea capacității acestora de a realiza alternative de politici publice. În stabilirea grupului țintă al proiectului supus finanțării s-a avut în vedere necesitatea ca reprezentanții PTIR să dobândească cunoștințe pentru elaborarea și fundamentarea de propuneri alternative la politicile publice și după finalizarea acestui proiect, în scopul identificării de noi domenii care necesită sprijin pentru dezvoltarea sectorului IMM (cu accent pe tinerii întreprinzători), căt și pentru creșterea eficienței administrației publice din România prin adaptarea sa la nevoile reale ale mediului de afaceri. De asemenea, în acord cu prevederile SCAP, s-a avut în vedere și necesitatea de a crea din PTIR, reprezentant al sectorului ONG, o organizație cu o capacitate crescută de a-și realiza cât mai bine și cât mai eficient activitățile, astfel încât acesta să fie un partener vizibili pe scena politico-administrativă și cenzor al activității autorităților publice.

 

Rezultate asteptate

  1. Rezultat program 1 – Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; Rezultat proiect 1 – Personal din cadrul PTIR instruit în scopul fundamentării și elaborării de politici publice care susțin dezvoltarea mediului de afaceri – 15 persoane.
  2. Rezultat program 1 – Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; – Rezultat proiect 2 – Politica publică alternativă în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente elaborată.
  3. Rezultat program 1 – Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; – Rezultat proiect 3 – Instrument independent de monitorizare a politicii publice în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri
  4. Rezultat program 2 – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate; – Rezultat proiect 4 – politica publică alternativă în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri cu accent pe obtinerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente promovată și acceptată.

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”