Share

Comunicat de presă – Finalizarea proiectului “ AUTO PERFORM – Performanță pentru angajații din sectorul auto”

 

 COMUNICAT DE PRESĂ

11 Aprilie 2022

 

Finalizarea proiectului “ AUTO PERFORM – Performanță pentru angajații din sectorul auto”

 

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în calitate de beneficiar, a implementat proiectul “AUTO PERFORM – Performanță pentru angajații din sectorul auto” (cod Mysmis 128849) în perioada 13 Noiembrie 2019 – 11 Aprilie 2022.

 

Proiectul a avut o valoare totală de 2.741.804,44 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.330.533,77) și a fost finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea modalității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârsta într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite; Obiectivul Specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate către minim 360 angajați, în vederea sporirii capacitații de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
  2. Dezvoltarea cunoștințelor, competentelor și aptitudinilor pentru minim 360 de angajați din regiunile Sud-Vest, Vest și Nord-Vest care provin din întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (respectiv industria auto și componente) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin participarea la cursuri de formare profesională de tip inițiere sau specializare acreditate ANC.
  3. Sprijinirea a minim 36 de întreprinderi de proveniență a grupului ținta în vederea elaborării de programe de învățare la locul de muncă care să permită anticiparea necesităților de formare ale angajaților și să creeze un cadru adecvat pentru dezvoltarea angajaților existenți, dar și a potențialilor angajați în domeniile identificate ca fiind prioritare sau în care există dificultăți. Proiectul își propune ca minim 3 din cele 36 de întreprinderi sprijinite să introducă programe de învățare la locul de muncă în termen de 6 luni după finalizarea sprijinului.

Grupul țintă al proiectului a fost format din 335 de participanți, angajați din regiunile de implementare a proiectului: Sud-Vest, Vest și Nord-Vest. 10 persoane din grupul țintă au fost persoane vârstnice, cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani.

Toți cei 335 de angajați au participat la cursurile de inițiere „Diagnoză auto” – autorizate ANC, 16 stagii de curs fiind organizate în cadrul proiectului. Dintre cei 335 de participanți, 304 persoane au fost certificate și au obținut diplomă recunoscută de ANC. Participanții certificați au provenit din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din cele 3 regiuni de implementare a proiectului, contribuind astfel la sprijinirea directă a acestor întreprinderi.

Totodată, în cadrul proiectului s-a realizat o campanie de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, 36 de IMM-uri au fost sprijinite în elaborarea de programe de învățare la locul de muncă, iar 3 IMM-uri au introdus programe de învățare la locul de muncă.

Indicatorii POCU atinși în cadrul proiectului sunt: 335 angajați care beneficiază de programe de formare profesională din care 304 au obținut certificare ANC; 36 întreprinderi (IMM-uri) sprijinite în realizarea de programe de învățare la locul de muncă, din care 3 au introdus programe de învățare la locul de muncă.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Iuliana Poștaru – Președinte

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

Fax: +40 318 241 593

E-mail: office@ptir.ro

Pagina Facebook proiect: fb.me/autoperform.ptir