Share

Lansarea proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”

Comunicat de presă

16 Aprilie 2021

 

Lansarea proiectului “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”

 

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL, implementează proiectul “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod Mysmis 135539) în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023 (24 luni).

 Proiectul are o valoare totală de 4.721.290,47 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.622.199,66) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea participării la programe de formare profesională continuă a 652 angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani sau din mediul rural.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1.  Promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC către partenerii sociali, alte entități reprezentative pentru interesele angajaților și angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia prin implementarea unei campanii de informare și conștientizare.
 2.  Încurajarea participării la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă, prin implementarea de acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru minim 652 angajați din cele 3 regiuni de implementare a proiectului.
 3.  Îmbunătățirea cunoștințelor și abilitaților pentru minim 652 de angajați care formează grupul țintă al proiectului prin derularea a 25 sesiuni de formare profesională de tip inițiere/specializare/calificare nivel 2 acreditate ANC. Din cei minim 652 participanți la cursuri (din care 196 de persoane vor fi angajați cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat), peste 80% vor fi certificați și vor obține diplomă recunoscută de ANC (minim 522 de persoane certificate).
 4.  Susținerea creșterii participării angajaților la FPC prin realizarea și diseminarea raportului complex „Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC”, raport care va prezenta bune practici, cele mai eficiente soluții de transfer al bunelor practici și idei de activități de cooperare, inclusiv cooperare transnațională.

Grupul țintă al proiectului este format din minim 652 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia și Nord-Est, din care minim 196 de persoane din categoria angajați cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat.

 Toți cei minim 652 angajați vor participa la acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru încurajarea participării la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă.

 De asemenea, toți cei minim 652 angajați vor participa la una din cele 25 sesiuni de formare profesională de tip inițiere/specializare/calificare nivel 2 acreditate ANC implementate în cadrul proiectului.

 

Principalele activități ale proiectului includ:

A.1. Management de proiect

A.2. Campanie de informare și conștientizare

În cadrul proiectului se va organiza și derula o campanie de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC. Campania se va desfășura pe 3 direcții diferite:

 • Realizarea și diseminarea de către Experții de informare a minim 50 materiale electronice de informare (infografice, rapoarte electronice, informări și prezentări, articole), contactarea directa a partenerilor sociali și a entităților reprezentative pentru interesele angajaților, pe telefon, e-mail sau în cadrul întâlnirilor fizice, în vederea încheierii a minim 30 de protocoale de colaborare cu aceștia.
 • Organizarea și derularea unei campanii de publicitate online, la nivelul regiunilor de implementare a proiectului. Campania de publicitate online va fi externalizată.
 • Beneficiarul va organiza 3 evenimente regionale de informare (minim 35 de participanți la fiecare dintre acestea) la care vor fi invitați stakeholderi relevanți.

În final, campania va duce la conștientizarea a minim 10.000 persoane cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

 A.3. Program de consiliere, tutorat și formare profesională

În cadrul proiectului se vor realiza acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru toți membrii grupului țintă pentru încurajarea participării la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă.

 De asemenea, în cadrul proiectului vor fi derulate în total 25 de sesiuni de formare profesională de tip inițiere/specializare/calificare nivel 2 acreditate ANC pentru cei minim 652 de angajați care formează grupul țintă al proiectului.

 Beneficiarul va implementa:

 • 3 stagii de curs de specializare „Competențe antreprenoriale” (în medie 24 participanți/stagiu de curs);
 • 6 stagii de curs de specializare “Diagnoza auto” (în medie 24 participanți/stagiu de curs);
 • 3 stagii de curs de inițiere “Vopsirea automobilului” (în medie 24 participanți/stagiu de curs).

De asemenea, Partenerul va implementa:

 • 4 stagii de curs de inițiere “Competențe informatice” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 3 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător finisor pentru construcții” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser” (în medie 28 participanți/stagiu de curs).

A.4. Alte acțiuni inovative

În cadrul proiectului se va realiza un raport de cercetare “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” și diseminarea acestuia către actori relevanți.

A.5. Activități transversale

Principalele rezultate asumate prin acest proiect sunt:

 • Campanie de informare și conștientizare implementată la nivelul celor 3 regiuni de referință ale proiectului, cu impact asupra 10.000 de persoane; 3 evenimente regionale de informare; minim 30 de protocoale de colaborare semnate între beneficiar și parteneri sociali/ alte entități reprezentative în vederea susținerii acțiunilor proiectului.
 • Minim 652 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) încadrați în grupul țintă al proiectului, din care minim 196 de persoane din categoria angajați cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat.;
 • Minim 652 membri grup țintă care beneficiază de consiliere profesională și tutorat.
 • 25 de stagii de curs implementate (3 stagii de curs de specializare „Competențe antreprenoriale”; 6 stagii de curs de specializare “Diagnoza auto; 3 stagii de curs de inițiere “Vopsirea automobilului”; 4 stagii de curs de inițiere “Competențe informatice”; 3 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător finisor pentru construcții”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser”).
 • Minim 652 de membri ai grupului tinta participanti la programele de formare.
 • Minim 522 participanti (peste 80% din participantii la cursuri) vor fi certificati si vor obtine diploma recunoscuta de ANC.
 • Raport de cercetare “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” realizat și diseminat.
 • Alte rezultate (proceduri, rapoarte, întâlniri, comunicate, afișe etc.).

 

Indicatorii POCU ce vor fi atinși în cadrul proiectului sunt:

 • Minim 652 angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare / validare competențe);
 • Minim 522 persoane (peste 80% din 652) certificate ce vor obține diplomă recunoscută ANC urmare a sprijinului acordat
 • Minim 376 persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit
 • Minim 66 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Poștaru Iulia – Manager Proiect

 

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

http://old.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

Fax: +40 318 241 593

E-mail: office@ptir.ro