“PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților”

Proiectul “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod Mysmis 135539) este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL, în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023.

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării la programe de formare profesională continuă a 652 angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani sau din mediul rural.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC către partenerii sociali, alte entități reprezentative pentru interesele angajaților și angajați din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia prin implementarea unei campanii de informare și conștientizare. Campania se va desfășura pe 3 direcții de acțiune care vor asigura șanse egale de participare la proiect pentru persoanele din toate județele regiunilor de referință, indiferent de gen, naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu și va integra aspecte ale inovării sociale.
 2. Încurajarea participării la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă, prin implementarea de acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru minim 652 angajați din cele 3 regiuni de implementare a proiectului.
 3. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilitaților pentru minim 652 de angajați care formează grupul țintă al proiectului prin derularea a 25 sesiuni de formare profesională de tip inițiere/specializare/calificare nivel 2 acreditate ANC. Din cei minim 652 participanți la cursuri (din care 196 de persoane vor fi angajați cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat), peste 80% vor fi certificați și vor obține diplomă recunoscută de ANC (minim 522 de persoane certificate).
 4. Susținerea creșterii participării angajaților la FPC prin realizarea și diseminarea raportului complex „Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC”, care va prezenta bune practici, cele mai eficiente soluții de transfer al bunelor practici și idei de activități de cooperare, inclusiv cooperare transnațională. Raportul va fi elaborat în urma implementării unor acțiuni exploratorii de cercetare calitativă a pieței, prin realizarea de interviuri în profunzime Față-în-Față (F2F) sau în mediul online (via Skype) și prin activități de cercetare de birou și colectare de date secundare. Raportul va fi diseminat la nivelul întregului GT al proiectului și altor factori de decizie și actori relevanți pentru creșterea participării la FPC la nivel local, regional și național.

Grupul țintă al proiectului este format din minim 652 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) din Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia și Nord-Est.

Pentru a fi eligibile, la data intrării în operațiunile FSE persoanele din grupul țintă format din angajați vor face dovada ca îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

– au domiciliul/reședința în una dintre cele 3 regiuni de implementare a proiectului;

– sunt angajați, inclusiv persoana fizică autorizată și întreprinderi individuale;

– au împlinit 25 ani;

– au vârsta sub 65 de ani.

Din cei minim 652 persoane incluse in GT, peste 30% (respectiv peste 196 persoane) se vor încadra în cel puțin una din următoarele categorii:

– Persoane cu nivel scăzut de calificare (persoane cu un nivel de educație ISCED 0-2 (cel mult studii gimnaziale absolvite), sau care are studii de nivelul ISCED 3 dar acestea nu mai sunt cerute de piața muncii sau au ocupații din grupa majora 9 cf. COR – Muncitori Necalificați sau alte ocupații precum personal casnic pentru îngrijire.)

– Persoane din mediul rural

– Persoane cu vârsta peste 40 de ani.

Ce oferă proiectul?

În cadrul proiectului se va organiza și derula o campanie de informare și conștientizare pentru promovarea importantei formării profesionale și participării la programele de FPC. Campania se va desfășura pe 3 direcții diferite:

 • Realizarea și diseminarea de către Experții de informare a minim 50 materiale electronice de informare (infografice, rapoarte electronice, informări și prezentări, articole), contactarea directa a partenerilor sociali și a entităților reprezentative pentru interesele angajaților, pe telefon, e-mail sau în cadrul întâlnirilor fizice, în vederea încheierii a minim 30 de protocoale de colaborare cu aceștia.
 • Organizarea și derularea unei campanii de publicitate online, la nivelul regiunilor de implementare a proiectului. Campania de publicitate online va fi externalizată.
 • Beneficiarul va organiza 3 evenimente regionale de informare (minim 35 de participanți la fiecare dintre acestea) la care vor fi invitați stakeholderi relevanți.

În cadrul proiectului se vor realiza acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru toți membrii grupului țintă pentru încurajarea participării la programe de formare profesională continuă, inclusiv pentru dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă.

În cadrul proiectului vor fi derulate 25 sesiuni de formare profesională de tip inițiere / specializare / calificare nivel 2 acreditate ANC pentru cei minim 652 de angajați care formează grupul țintă al proiectului.

Beneficiarul va implementa:

 • 5 stagii de curs de specializare „Competențe antreprenoriale” (în medie 24 participanți/stagiu de curs);
 • 3 stagii de curs de inițiere “Diagnoza auto” (în medie 24 participanți/stagiu de curs);
 • 4 stagii de curs de specializare “ Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” (în medie 24 participanți/stagiu de curs).

De asemenea, Partenerul va implementa:

 • 4 stagii de curs de inițiere “Competențe informatice” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 3 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător finisor pentru construcții” (în medie 28 participanți/stagiu de curs);
 • 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser” (în medie 28 participanți/stagiu de curs).

În cadrul proiectului se vor realiza și alte acțiuni inovative prin realizarea unui raport de cercetare “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” și diseminarea acestuia către actori relevanți.

Principalele rezultate asumate de proiect sunt:

 • Campanie de informare și conștientizare implementată la nivelul celor 3 regiuni de referință ale proiectului, cu impact asupra 10.000 de persoane; 3 evenimente regionale de informare; minim 30 de protocoale de colaborare semnate între beneficiar și parteneri sociali/ alte entități reprezentative în vederea susținerii acțiunilor proiectului;
 • Minim 652 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) încadrați în grupul țintă al proiectului, din care minim 196 de persoane din categoria angajați cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat;
 • Minim 652 membri grup țintă care beneficiază de consiliere profesională și tutorat;
 • 25 de stagii de curs implementate (5 stagii de curs de specializare „Competențe antreprenoriale”; 3 stagii de curs de inițiere “Diagnoza auto”; 4 stagii de curs de specializare “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”; 4 stagii de curs de inițiere “Competențe informatice”; 3 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător finisor pentru construcții”; 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser”);
 • inim 652 de membri ai grupului tinta participanti la programele de formare;
 • Minim 522 participanti (peste 80% din participantii la cursuri) vor fi certificati si vor obtine diploma recunoscuta de ANC;
 • Raport de cercetare “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” realizat și diseminat;
 • Alte rezultate (proceduri, rapoarte, întâlniri, comunicate, afișe etc.).

 

Proiectul are o valoare totală de 4.721.290,47 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.622.199,66) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale si informale.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.